ข่าวประชาสัมพันธ์"ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ม.ต้น" รร.บุญวาทย์วิทยาลัย วันที่ 20 มี.ค. 2564

          ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมกับภาควิชาเคมี และภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมอบรม "ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ม.ต้น" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง จำนวน 107 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่