ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช.) ได้ร่วมจัด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Science for SDGs, Science for Everyone” ของกิจกรรมการเรียนรู้และเพลิดเพลิน : FUN TO PLAY & LEARN ผ่านทางเว็บไซต์ https://scw.science.cmu.ac.th/department.php

โดยกิจกรรมจาก ศวท-มช. ประกอบไปด้วย ...

1. ส่องกล้องมองดูจิ๋ว : ร่วมสำรวจและศึกษาส่วนประกอบและโครงสร้างของเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ผ่านกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเชิงประกอบ หรือ Compound Light Microscope


2. พฤกษานานาวิทย์ : เชิญชมการแสดงเชิงวิทยาศาสตร์ หรือ Science Show โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เช่น แสง สี ปฏิกิริยาเคมีฯลฯ มาประยุต์เป็นการแสดง เพื่อให้เข้าใจง่าย มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน และส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ได้จ ากัดแค่เพียงในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการเท่านั้น ยังสามารถเรียนรู้ได้จากวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวเรา โดยใน Video Clips นี้ได้ใช้ตัวละครหลักเป็น พืชผักสวนครัว ผลไม้ และดอกไม้

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

#ถึงโควิดจะทำให้เราห่างกัน 

#แต่กิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั้นรับรองว่าFUNยิ่งกว่าเดิม

#CMUSCIWEEK2021 

#SCICMU #BeFUNtotheFrontier

 


วันที่ : 17 กันยายน 2021