ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมปรึกษาหารือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคเหนือ

                          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.มาโนช  นาคสาทา ผู้อำนวยการ ศวท-มช. ให้การต้อนรับ คุณกรรณิการ์  ด่านไพบูลย์ เลขาธิการ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคเหนือ ในการปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันและสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่