ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายเทคนิคปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

                                     ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “ค่ายเทคนิคปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุล” ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 จำนวน 52 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมยิ่งขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์