ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรในโครงการจัดตั้งห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์”

                                                    อาจารย์ ดร.มาโนช  นาคสาทา ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมหัวข้อ การเตรียมความพร้อมบุคลากรในโครงการจัดตั้งห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภญ.ศรัญญา  ไชยวารีย์ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจัดตั้งห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ศิษย์เก่า, นักศึกษา, คณาจารย์, ผู้ประกอบการและนักวิจัย ที่มีความประสงค์ทดลองผลิตเครื่องสำอางในสถานที่ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง บริเวณชั้น 7 ห้อง SCB1708 และ SCB1709 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 50 คน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  ในรูปแบบออนไลน์