ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดให้บริการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ในเทศกาลปีใหม่

ศวท-มช. แจ้งหยุดให้บริการในเทศกาลปีใหม่
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
และ งดรับตัวอย่างเชื้อจุลินทรีย์และ BOD 
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564เป็นต้นไป

เปิดให้บริการปกติในวันที 4 มกราคม 2565


วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2021