ข่าวประชาสัมพันธ์PRC Geology Online Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาในรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยร ระดับชั้น ม.ต้น

                          ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาธรณีวิทยา จัดกิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ หัวข้อ PRC Geology Online Camp” ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 - 3 จำนวน 121 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมยิ่งขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์