ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางเคมี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ วันที่15, 22 และ 29 มกราคม 2565

                 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาเคมี จัดกิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางเคมี ” ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 4 - 6 จำนวน 326 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม และได้ลงมือปฏิบัติการทดลองด้วยตัวเอง  ในวันเสาร์ ที่ 15 , 22 และ 29 มกราคม 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์