ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท เอ็กคลูซีฟ เฮ้าส์ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปไม้ไผ่อัดด้วยแรงดันและความร้อน

               เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565โดย อาจารย์ ดร.มาโนช  นาคสาทา ผู้อำนวยการศวท-มช. ในนามหน่วยงานผู้ให้บริการ ลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัท เอ็กคลูซีฟ เฮ้าส์ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด  กับนักวิจัย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชยันต์ รางศรี อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์ คำแก้ว อาจารย์ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาต้นแบบแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปไม้ไผ่อัดด้วยแรงดันและความร้อน ณ อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่