ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

                            อาจารย์ ดร.มาโนช  นาคสาทา ผู้อำนวยการ และ อาจารย์ ดร. บุณฑริกา  ศรีทัย รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ ศวท-มช. และประชุมปรึกษาหารือความเป็นไปได้ในการบูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการ ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่