ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หน่วยเชิงรุกในการให้บริการของหน่วยงาน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในพื้นที่ 3 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่

           ศวท-มช.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานเชิงรุกในการให้บริการของหน่วยงาน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในพื้นที่ 3 อำเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลการให้บริการในด้านต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำในการติดต่อขอรับบริการของหน่วยงาน พร้อมกับสร้างความร่วมมือในการติดต่อประสานงานร่วมกัน

 

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ลงพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่, เทศบาลตำบลหนองหอย, เทศบาลตำบลป่าแดด, เทศบาลตำบลท่าศาลา, เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง, เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม, เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลช้างเผือก

 

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ลงพื้นที่ในเขตอำเภอหางดง  ได้แก่ เทศบาลตำบลสุเทพ, เทศบาลตำบลหนองควาย, เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา, เทศบาลตำบลหางดง, เทศบาลตำบลหารแก้ว, เทศบาลตำบลหนองแก๋ว, เทศบาลตำบลบ้านแหวน, เทศบาลตำบลสันผักหวาน, เทศบาลเมืองแม่เหียะ

 

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ลงพื้นที่ในเขตอำเภอแม่ริม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา, เทศบาลตำบลแม่แรม, เทศบาลตำบลริมเหนือ, เทศบาลตำบลสันโป่ง, เทศบาลตำบลขี้เหล็ก, เทศบาลตำบลแม่ริม, เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว, องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว