ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น .4 - 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจังหวัดลำปาง 6 - 7 สิงหาคม 2565

                     วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565 ศวท-มช. ร่วมกับภาควิชาเคมีและภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 - 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือปฏิบัติการจริง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 7 สิงหาคม 2022