ข่าวประชาสัมพันธ์ศวท-มช.จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา” ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 ปีที่ 2(โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย)

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) นำโดย อาจารย์ ดร. บุณฑริกา ศรีทัย รองผู้อำนวยการ ดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2  ปี ที่ 2 (โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย) ได้ทำการต่อยอดและพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โมดูล เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการแยกสารผสมและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์  ธีรวุฒิกุลรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจากต่างประเทศ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL) พร้อมทั้งศึกษาผลการใช้หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางเชิงรุกของครูวิทยาศาสตร์

 

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้นำหลักสูตรการเรียนรู้มาทดลองใช้กับคณะครูและนักเรียน ในเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, 2 และ 4 โดยดำเนินการจัดอบรมครูเครือข่าย (Train to the Trainer) ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 13 คน ในวันที่ 8 และ 11 สิงหาคม 2565 เพื่อให้คณะครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจและสามารถนำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไปใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนในชั้นเรียน จำนวน 152 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนปิน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านป่าตาล และโรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) ในวันที่ 22, 24 และ 25 สิงหาคม 2565 เพื่อให้หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ได้ในห้องเรียนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้มีคุณภาพและกระจายเป็นวงกว้าง


วันที่ : 26 สิงหาคม 2022