ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2565

                             วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ศวท-มช.ร่วมกับภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 70 คน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติการจริง โดยมีทีมคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

 


วันที่ : 27 สิงหาคม 2022