ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

            วันที่ 10 กันยายน 2565 ศวท-มช.ร่วมกับภาควิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้น ม. 5 จำนวน 49 คน ฝึกทดลองปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์ ศึกษาอวัยวะ  ระบบโครงสร้างร่างกายของสัตว์ทดลอง โดยมีอาจารย์วิทยากรและนักศึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด