ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้น ม.1 วันที่ 24 - 25 กันยายน 2565

                        ศวท-มช.ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ หลักสูตร "ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์" ให้นักนักเรียนระดับชั้น ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 83 คน ให้ได้รับทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติการจริง ในเรื่อง เซลล์กับการใช้กล้องจุลทรรศน์ และเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 25 กันยายน 2022