ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศวท-มช. ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ในโครงการจัดตั้ง CMU SH&F สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                           ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช.) ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ในโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation ด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับโครงการจัดตั้ง CMU SH&F สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565