ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 29 ตุลาคม 2565

          ศวท-มช.ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ หลักสูตร "ค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์โมเลกุล" ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จำนวน 37 คน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่