ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ม.5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 มกราคม 2566

            ศวท-มช. ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ววิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 49 คน ให้ได้รับทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติการจริง ในการศึกษาระบบหมุนเวียนเลือด /เส้นเลือดดำเส้นเเดงในกบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่