ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)

                       เราคือผู้ให้บริการด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในคณะวิทยาศาสตร์ ให้ได้มีโอกาสนำผลงานวิจัย การค้นคว้าคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และต้นแบบต่างๆไปใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอันจะนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศ และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการบริการวิชาการถ่ายทอดสู่การ พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย